Algemene verkoopsvoorwaardes vir dienste

  1. Hierdie algemene voorwaardes geniet voorkeur bo enige bepalings en voorwaardes van die klant / prinsipaal.
  2. Die bedrag van die fakture is altyd betaalbaar in Herk-de-Stad, in die aangeduide geldeenheid, netto kontant en sonder afslag. Die aanvaarding van die fakture is kragtens die wet en volgens artikel 1139 van die Nederlandse Burgerlijke Wetboek van toepassing as 'n kennisgewing van wanbetaling sonder die nodige daad en slegs deur die verstryking van die termyn. Tensy anders vermeld, is fakture kontant betaalbaar.
  3. Elke faktuur word as aanvaar beskou, tensy daar binne agt dae per aangetekende brief betoog word. U word versoek om altyd die datum en nommer van die faktuur aan te dui. Vanaf die vervaldatum sal die onbetaalde gedeelte van ons fakture outomaties en sonder kennisgewing van wanbetaling 'n standaardrente van 12% per maand oplewer.
  4. As 'n faktuur nie op die betaaldatum betaal word nie, is alle uitstaande, selfs fakture wat nog nie verval het nie, onmiddellik betaalbaar. In die geval van wanbetaling op die vervaldatum en in die afwesigheid van tydige en gegronde betoging, is die skuldenaar wettig en sonder kennisgewing van wanbetaling verpligtend deur toepassing van artikel 1147 van die Nederlandse burgerlike wetboek om vergoeding te betaal op konvensionele en onvermydelike wyse op 10% van die onbetaalde bedrag met 'n minimum 125 EUR, onverminderd die agterstallige rente en enige regskoste.
  5. Ons behou ook die reg voor om die ooreenkoms te beskou as ontbind deur die wet en sonder voorafgaande kennisgewing van wanbetaling in geval van bankrotskap, skynbare insolvensie sowel as enige verandering in die regsituasie van die koper / huurder / kliënt. In die geval van likwidasie, bankrotskap, beslaglegging of opskorting van die betaling van die kliënt, is die eise van die diensverskaffer onmiddellik op die kliënt verskuldig en betaalbaar.
  6. In geval van laat betaling van die faktuur, behou die diensverskaffer die reg voor om die werk onmiddellik te staak totdat alle uitstaande skuld betaal is. Al die koste wat hieruit voortvloei, is ten koste van die kliënt / huurder / prinsipaal.
  7. Die diensverskaffer sluit 'n pligsverpligting / verpligting van middele aan en kan slegs aanspreeklik gehou word vir sy doelbewuste fout. In elk geval is die vergoeding wat deur die diensverskaffer verskuldig is, altyd beperk tot die bedrag wat hy vir die betrokke opdrag gefaktureer en ontvang het, behalwe in die geval van opset.
  8. As ons nie in staat is om die ooreenkoms uit te voer nie as gevolg van oormag, staking, uitsluiting en dies meer, behou ons die reg voor om die ooreenkoms te beëindig sonder dat enige vergoeding geëis word.
  9. Die kliënt doen afstand van die reg om 'n skuld by die diensverskaffer te verreken teen 'n eis teen die diensverskaffer.
  10. Die Belgiese wet is van toepassing op al ons ooreenkomste. In die geval van 'n dispuut is slegs die howe in die distrik Hasselt of die Vrederegter van die tweede kanton Hasselt bevoeg.
lees 1599 keer
Meer in hierdie kategorie: «Privaatheidsverklaring af